ΛΥΣΕΙΣ

Ενότητα κατάρτισης/serious game

Chatbot

Προγράμματα δραστών

Προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

Συμπληρωματικές περιοχές

Κοινότητα  πρακτικής 

Ενότητα κατάρτισης/serious game

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα προγράμματα κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη διαφέρουν σημαντικά ως προς την ποιότητα και τη συχνότητα εφαρμογής τους μεταξύ χωρών και περιοχών. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο καλά μεταφράζεται η θεωρία στην πράξη και πώς ακριβώς μπορούν να βελτιωθούν οι δεξιότητες των επαγγελματιών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που απαιτούν χρόνο και κόστος. Είναι σημαντικό ότι οι γυναίκες συχνά αναφέρουν αρνητικές εμπειρίες όταν καταγγέλλουν τις αστυνομικές αρχές.

ΠΟΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ISEDA;

Με βάση τους υπάρχοντες πόρους για την εκπαίδευση της αστυνομίας σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, το ISEDA θα αναπτύξει μια καινοτόμα υβριδική και σπονδυλωτή εκπαίδευση που θα συμπληρώσει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες για την προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς των επαγγελματιών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα δώσουν έμφαση στην βιωματική εκπαίδευση, αποδομώντας τα υπάρχοντα στερεότυπα και τις παρανοήσεις γύρω από την ενδοοικογενειακή βία. Μια ενότητα παιχνιδιού σοβαρού σκοπού (serious game) θα είναι η πρώτη του είδους της που θα εστιάζει στην αλληλεπίδραση με τα θύματα σε εικονική μορφή, η οποία θα εκπαιδεύσει τους αστυνομικούς στη διαδικασία της συνέντευξης και στην ανάγνωση της γλώσσας του σώματος.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;

To πρόγραμμα ISEDA θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα αξιολογήσει αυτή την εκπαιδευτική ενότητα και το παιχνίδι σοβαρού σκοπού σε τρεις πιλοτικές περιοχές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Καταλονίας (Ισπανία). Το έργο θα αξιολογήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα του παιχνιδιού σοβαρού σκοπού και θα το επικαιροποιήσει αναλόγως καθώς και τις δια ζώσης ενότητες. Το πρόγραμμα ISEDA θα παράγει επίσης ένα πρόγραμμα κατάρτισης, τη μεθοδολογία αξιολόγησης και ένα εγχειρίδιο επιμόρφωσης εκπαιδευτών/ριών για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του. Συνολικά 600 αστυνομικοί αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση έως το τέλος του έργου, με ποσοστό κατά μέσο όρο 60% στη βελτίωση των γνώσεων και ποσοστό αποδοχής/συμμόρφωσης 90%.

Chatbot

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ένας από τους στόχους του έργου ISEDA είναι να προσφέρει μια πλατφόρμα, στην οποία μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, και η οποία είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορεί να έχουν τα άτομα (θύματα, δυνητικά θύματα ή τρίτοι) σχετικά με τις διάφορες πτυχές της ενδοοικογενειακής βίας. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι γενικές ή ειδικές ανάλογα με το περιβάλλον του ατόμου.

ΠΟΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ISEDA;

Ένα chatbot επιτρέπει στον/στην χρήστη να λαμβάνει απαντήσεις τόσο σε
γενικές όσο και σε ειδικές/εξατομικευμένες ερωτήσεις
. Το chatbot μπορεί επίσης να λάβει υπόψη του το πλαίσιο του τρόπου χρήσης (ημερομηνία, τόπος συμβάντος), καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση. Το
chatbot (βασισμένο στο ALIVE INTELLIGENCE της εταιρίας Sopra Steria) θα αναπτυχθεί με ολιστικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με τους εταίρους του ISEDA (αστυνομικές αρχές, ερευνητές/ριες, ΜΚΟ και ΟΚΠ που εργάζονται με θύματα, κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;

Στόχος είναι να δοκιμαστεί η χρήση του chatbot σε τρεις γεωγραφικές περιοχές (Καταλονία-Ισπανία, Ελλάδα και Βουλγαρία), προκειμένου να εντοπιστούν οι συνήθειες και οι περιορισμοί κατά την παροχή βοήθειας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και να προταθεί ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
15.000 άτομα
αναμένεται να χρησιμοποιούν το chatbot στο τέλος του έργου, και τουλάχιστον 30 θύματα να συμμετέχουν στην αξιολόγησή του, με μέσο ποσοστό αποδοχής 70%.

Προγράμματα δραστών

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα προγράμματα θεραπείας δραστών προσφέρουν συμβουλευτική σε θύτες ενδοοικογενειακής βίας με στόχο την θετική αλλαγή, την πρόληψη της κακοποίησης και την μείωση της υποτροπής. Στην Ευρώπη, το πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων για δράστες διαφέρει αναπόφευκτα διότι είναι προσαρμοσμένο στα εθνικά νομικά πλαίσια για την ενδοοικογενειακή βία της κάθε χώρας.

Οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων για δράστες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους, και για αυτό είναι συχνά δύσκολο να κατανοηθεί ο αντίκτυπός τους.

ΠΟΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ISEDA;

Η έλλειψη τυποποιημένης προσέγγισης για την αξιολόγηση των προγραμμάτων για δράστες καθιστά δύσκολο το να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητά τους και να καταλήξουμε στο ποια προγράμματα είναι αποδοτικά και για ποιους. Το ISEDA θα ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση εφαρμόζοντας τα εργαλεία του IMPACT, ένα τυποποιημένο σύνολο εργαλείων για την αξιολόγηση τριών διαφορετικών προγραμμάτων για δράστες. Για την αποτελεσματική αξιολόγηση των προγραμμάτων δραστών με τη χρήση του εν λόγω εργαλείου, θα γίνει εκπαίδευση των αντίστοιχων ομάδων επαγγελματιών προγραμμάτων δραστών, από το WWP. Αυτό θα βοηθήσει τα προγράμματα να εξακριβώσουν τι είναι αποτελεσματικό, για ποιον, σε ποιες συνθήκες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;

Με τη χρήση του εργαλείου Impact θα αξιολογηθούν τρία προγράμματα δραστών, τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ιταλία. Τα προγράμματα θα απευθύνονται σε 175 δράστες, καθώς και στα θύματά τους. Ως αποτέλεσμα του έργου ISEDA, αναμένεται ότι μέχρι το 2027 το εργαλείο του IMPACT θα υιοθετηθεί από 10 προγράμματα για δράστες τα οποία είναι εκτός της κοινοπραξίας.

Έχετε ερωτήματα αναφορικά με τα προγράμματα για τους δράστες;

Προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το έργο ISEDA θα διοργανώσει τοπικές εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και τους κύριους εμπλεκομένους φορείς για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και να ενημερώσει για τους τρόπους παροχής βοήθειας και υποστήριξης στα θύματα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα ευαισθητοποιήσουν τους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/ριες, με έμφαση στην κατανόηση και τη γνώση για την βία από μικρή ηλικία, καθώς και τη μηδενική ανοχή στη βία.

ΠΟΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ISEDA;

Θα χρησιμοποιηθούν βίντεο μικρής διάρκειας, αφίσες και εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τις εθνικές προκλήσεις της ενδοοικογενειακής βίας με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης. Εκπαιδευτικοί και νεαρά άτομα θα ενισχύσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις διάφορες μορφές έμφυλης βίας μέσω της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στη συνέχεια θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα στους/στις μαθητές/ριες ακολουθώντας ένα κλιμακωτό μοντέλο, αλλά και μέσα από έναν εθνικό διαγωνισμό έκθεσης για μαθητές/ριες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;

Τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στοχεύουν στην ανάπτυξη γνώσεων, στην κατανόηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία. Θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στους εμπλεκόμενους φορείς στις 7 χώρες όπου θα υλοποιηθούν. Θα είναι διαθέσιμα στις τοπικές γλώσσες και τα βασικά μηνύματα θα μεταφραστούν στα αγγλικά. Μέχρι το τέλος του έργου, αναμένεται να εκπαιδευτούν 225 εκπαιδευτικοί για το πώς να παρέχουν τα προγράμματα εκπαίδευσης για τη έμφυλη βία, ενώ αναμένεται να τα παρακολουθήσουν 665 μαθητές/ριες.

Για ερωτήματα αναφορικά με τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Συμπληρωματικές περιοχές

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ

Συμπληρωματικές περιοχές είναι οι χώρες της κοινοπραξίας (εκτός από τις χώρες που ανήκουν στις πιλοτικές περιοχές – Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία), όπου οι λύσεις του ISEDA πιθανό να υιοθετηθούν μετά τη διάρκεια του έργου, και συγκεκριμένα Ιταλία, Κύπρος, Φινλανδία και Σκωτία-Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εταίροι που ανήκουν στην κατηγορία των συμπληρωματικών περιοχών θα διεξάγουν προπαρασκευαστικές δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και θα προετοιμάσουν το έδαφος για την ανάπτυξη των τεχνολογικών λύσεων μετά το τέλος του έργου.

Κοινότητα  πρακτικής 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Πρακτικής εκπροσωπεί χώρες (π.χ. αστυνομικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας, φορείς χάραξης πολιτικής), εκτός από τις χώρες που ανήκουν στις Πιλοτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών περιοχών, οι οποίες ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν πρώτοι τις λύσεις του ISEDA. Τα μέλη που αποτελούν την Κοινότητα Πρακτικής θα συμμετέχουν τουλάχιστον σε 4 συναντήσεις για την αξιοποίηση γνώσεων, πόρων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και τη διερεύνηση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για την παροχή δομημένης ανατροφοδότησης των λύσεων του ISEDA προς στην κοινοπραξία. Θα ζητηθεί εκ νέου διαβούλευση με την Κοινότητα Πρακτικής στο πλαίσιο της  μελέτης για κοινές ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Πρακτικής θα κινητοποιηθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που αφορούν την επικοινωνία και διάχυση του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων του ISEDA, με την συμμετοχή 10 αστυνομικών αρχών και 100 φορέων χάραξης πολιτικής.

Θα θέλατε να γίνετε μέλος της “Κοινότητας Πρακτικής”;