ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παραδοτέα

Δημοσιεύσεις

Υλικό επικοινωνίας

Παραδοτέα

Εδώ μπορείτε να βρείτε ορισμένα από τα δημόσια παραδοτέα του έργου μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα. Θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει το έργο ISEDA.

Δ1.1 - Έκθεση για τις πιλοτικές περιοχές και τα ακόλουθα εδάφη DV Οικοσυστήματα

Περιγραφή: Η έκθεση αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας στις χώρες εταίρους, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τους σχετικούς φορείς και υπηρεσίες, ιδίως τεχνολογίες καταγγελίας εγκλημάτων και υπηρεσίες υποστήριξης, πολιτικές και μέτρα διερεύνησης και πρόληψης.

D2.1 - Πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης, μεθοδολογία αξιολόγησής του και Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Περιγραφή: Η έκθεση περιλαμβάνει (1) το πρωτόκολλο αξιολόγησης, (2) κατάλογο δεικτών για την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μαθησιακών αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου της κατάρτισης και (3) ερωτηματολόγια και άλλα εργαλεία σχετικά με το σοβαρό παιχνίδι για την κατάρτιση των αστυνομικών.

D2.2 - Ενότητα σοβαρού παιχνιδιού για το DV

Περιγραφή: Μια ενότητα σοβαρού παιχνιδιού, η οποία, μέσω ασκήσεων συμπεριφοράς που βασίζονται σε παιχνίδια ρόλων και εικονικές υποθέσεις, αποσκοπεί στην ακριβή απεικόνιση της αλληλεπίδρασης που θα μπορούσε να έχει ένας αστυνομικός ή ένας παράγοντας του δικαστικού συστήματος με τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και έτσι να εκπαιδεύσει τους τελευταίους στην καλύτερη επικοινωνία με τα θύματα και στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση και χειρισμό των υποθέσεών τους.

D3.1 - Πρωτόκολλο ανάπτυξης και αξιολόγησης

Περιγραφή: Μια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει: (1) κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή, δεοντολογική και νόμιμη ανάπτυξη του chatbot- (2) το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση αποτυχίας/προβλήματος με το chatbot- (3) κατάλογο δεικτών για την αξιολόγηση- (4) κανόνα για την οργάνωση της εποπτείας του διαλόγου, τη συνεχή εκπαίδευση του chatbot και τη βελτίωση του διαλόγου.

D3.3 - Έκθεση επιπτώσεων του Chatbot

Περιγραφή: Έκθεση που περιέχει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών που παρέχονται άμεσα από το chatbot, σύμφωνα με τους δείκτες επιπτώσεων, σχετικά με τον αντίκτυπο του chatbot.

D4.1 - Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος για τους δράστες

Περιγραφή: Μια έκθεση που περιέχει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά και τη μεταβολή της στάσης των δραστών και τον αντίκτυπο αυτής της συμπεριφοράς στα θύματα-επιζώντες διαχρονικά και με συγκρίσιμο τρόπο μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

D4.2 - Δέσμη μέτρων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

Περιγραφή: Ανάπτυξη υλικού για όλες τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ISEDA, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπό τους και τον τρόπο και τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών για την προσαρμογή και την αξιολόγηση, διαθέσιμα στις 7 γλώσσες της κοινοπραξίας (BG, GR, ES, CY, EN, FI, IT).

D5.1 - Έκθεση σχετικά με τη μελέτη της δυνατότητας αναπαραγωγής των τεχνολογικών λύσεων ISEDA

Περιγραφή: Έκθεση σχετικά με τις δυνατότητες αναπαραγωγής των τεχνολογικών και κοινωνικών λύσεων της ISEDA, ιδίως του chatbot, της πλατφόρμας δεδομένων, της κατάρτισης και της εργαλειοθήκης για τον αντίκτυπο των ΔΕΠ.

D5.2 - Συνοπτική περιγραφή πολιτικής για ευρωπαϊκές κοινές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της DV

Περιγραφή: Μια σύντομη περιγραφή πολιτικής για τις κοινές ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της DV, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η πλατφόρμα δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στη στήριξη της χάραξης πολιτικής.

Δημοσιεύσεις

Εδώ θα βρείτε τις δημοσιεύσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου ISEDA και των δραστηριοτήτων του. Θα δημοσιευθούν μόλις καταστούν διαθέσιμα και θα είναι ελεύθερα προς λήψη.

Ερμηνεία των οικοσυστημάτων των πιλοτικών τοποθεσιών και των εδαφών ακόλουθων.

Υλικό επικοινωνίας

Εδώ θα βρείτε το επικοινωνιακό υλικό για το έργο ISEDA. Θα δημοσιευθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες και θα είναι διαθέσιμες για λήψη

Μπορείτε να μας βρείτε και να μας επισημάνετε στο LinkedIn (ISEDA) και στο Twitter (@IsedaProject).