РЕШЕНИЯ

Модул за обучение/ Сериозна игра

Чатбот

Програми за извършители на домашно насилие

Кампании за повишаване на осведомеността и образователни програми

Държави последователки

Европейска общност на практиката

Модул за обучение/сериозна игра

Контекст

Програмите за обучение в Европа се сблъскват с редица проблеми. Те се различават значително по отношение на качеството и честотата на прилагане в различните страни и региони. Все още не е ясно доколко теорията се превръща в практика и как точно могат да се подобрят уменията на интервюиращите чрез програми за обучение, които не изискват много време и средства. Важно е да се отбележи, че жените често съобщават за негативни преживявания, когато подават сигнали до полицейските органи.

Какви решения (включително за заинтересованите страни) ще предложи ISEDA?

Разчитайки на съществуващите ресурси за полицейско обучение по въпросите на домашното насилие, ISEDA ще разработи иновативно хибридно и модулно обучение, което да допълни съществуващите инициативи за насърчаване на поведенческата промяна. В модулите, които се провеждат присъствено, се набляга на обучение чрез преживяване, деконструиране на съществуващите стереотипи и погрешни схващания относно домашното насилие. Модулът на сериозна игра ще бъде първият по рода си, който ще се фокусира върху взаимодействието с жертвите във виртуален формат и ще обучава служителите в процеса на интервю и разчитането на езика на тялото.

Какви са целите и задачите?

ISEDA ще разработи, тества и оцени този модул за обучение и неговата сериозна игра в три пилотни държави –  Гърция, България и Каталуния (Испания). Проектът ще оцени резултатите от обучението чрез сериозната игра и ще я актуализира по подходящ начин, в допълнение към присъствените модули. ISEDA ще изготви и програма за обучение, методология за оценка и наръчник за обучение на обучители за улесняване на прилагането ѝ. 600 полицейски служители се очаква да преминат обучението в края на проекта, със средно 60 % подобрение на знанията и 90 % приемане/придържане към усвоените техники.

Чатбот

Контекст

Една от целите на проекта ISEDA е да предложи платформа, която да бъде достъпна отвсякъде и по всяко време и която може да даде отговори на въпросите, които хората (жертви, потенциални жертви или трети страни) могат да имат относно различните аспекти на домашното насилие. Въпросите могат да бъдат общи или специфични за контекста на лицето.

Какви решения (включително за заинтересованите страни) ще предложи ISEDA?

Чатботът позволява на потребителя да получи отговори на общи, специфични и персонализирани въпроси. Чатботът може да вземе предвид и контекста на използването му (дата, място на достъп), както и ситуационна информация. Решението (базирано на ALIVE INTELLIGENCE от Sopra Steria) ще бъде разработено по цялостен начин и в тясно сътрудничество с партньорите на ISEDA (полицейски органи, изследователи, НПО и СГО, работещи с жертви, и други), за да се осигури подходяща подкрепа на жертвите на домашно насилие.

Какви са целите и задачите?

Целта е да се тества използването на чатбота в три държави (Каталуния-Испания, Гърция и България), за да се установят навиците и ограниченията при оказване на помощ на жертвите на домашно насилие и да се предложи модел, който може да бъде приложен и в други европейски държави. 15 000 души се очаква да използват чатбота в края на проекта, в допълнение от поне 30 жертви на домашно насилие, участвали в оценката му, със среден процент на приемане от 70%.

Програми за извършители на домашно насилие

Контекст

Програмите за извършители на домашно насилие предлагат консултативно лечение на извършителите на домашно насилие като шанс за позитивна промяна, с цел предотвратяване на насилието и намаляване на  рецидивизма. В Европа програмите за извършители се различават по обхват и неизбежно са адаптирани към националните правни рамки за домашно насилие в съответните държави. Тъй като при оценките на програми за извършители на престъпления се използват различни методологии за измерване на резултатите, често е трудно да се разбере тяхното въздействие.

Какви решения (включително за заинтересованите страни) ще предложи ISEDA?

Липсата на стандартизиран подход за оценка на програмите за извършители на домашно насилие затруднява сравняването на резултатите и извеждането на заключения кои програми са ефективни и за кого. ISEDA ще се справи с това предизвикателство, като приложи инструментариума IMPACT, стандартизиран инструмент за оценка на три различни програми за извършители на домашно насилие. За ефективната оценка на програмите с помощта на инструментариума, местните екипи ще бъдат обучени от WWP. Това ще даде възможност на програмите да установят какво работи при кого и при какви обстоятелства.

Какви са целите и задачите?

Три програми за извършители на домашно насилие, които ще се проведат в Кипър, България и Италия, ще бъдат оценени с помощта на IMPACT. Програмите ще достигнат до 175 извършители на домашно насилие, както и до техните жертви. Очаква се в резултат на проекта ISEDA до 2027 г. инструментариумът IMPACT да бъде приет от 10 програми за извършители на домашно насилие извън консорциума.

Имате запитване относно програмите за извършители на домашно насилие?

Кампании за повишаване на осведомеността и образователни програми

Контекст

Проектът ISEDA ще разработи местни кампании за повишаване на осведомеността, за да привлече вниманието на населението и основните заинтересовани страни към проблема за домашното насилие, както и да разпространи информация за начините за получаване на помощ и съдействие в подкрепа на жертвите. Образователните програми ще повишат чувствителността на учителите и учениците, като насърчат разбиране и знания от ранна възраст, както и нулева толерантност към насилието.

Какви решения (включително за заинтересованите страни) ще предложи ISEDA?

Ще бъдат използвани кратки видеоклипове, плакати и кампании в социалните мрежи, насочени към националните предизвикателства, свързани с домашното насилие с цел подобряване на осведомеността. Учители и младежи ще подобрят разбирането си за различните форми на насилие, основано на пола. Учители ще бъдат обучени, като след това ще предоставят програмата на ученици по каскаден модел, в допълнение към национален конкурс за есе за ученици.

Какви са целите и задачите?

Програмите за повишаване на осведомеността и образованието ще имат за цел да развият познания, разбиране и да повишат чувствителността по въпросите на домашното насилие сред широката общественост и заинтересованите страни в 7-те държави, в които ще бъдат реализирани. Програмите ще бъдат предоставени на местните езици, а основните послания ще бъдат преведени на английски език. До края на проекта се очаква 225 учители да бъдат обучени как да провеждат образователните програми за насилие, основано на пола, а 665 ученици да ги завършат.

Имате запитване относно кампаниите за повишаване на осведомеността и образователните програми?

Държави последователки

Тяхната роля

Държавите последователки са страните от консорциума (освен пилотните държави – България, Гърция, Испания), в които е възможно решенията на ISEDA да бъдат приети след края на проекта, а именно Италия, Кипър, Финландия и Шотландия (Обединено кралство). Партньорите в държавите последователки ще извършат подготвителни действия по време на проекта и ще подготвят местните заинтересовани страни за приемане на технологичните решения след края на проекта.

Европейска общност на практиката

Ролята ѝ

Европейската общност на практиката представлява държави (напр. полицейски органи, организации на гражданското общество, органи с политически правомощия), различни от пилотните държави, включително и държавите последователки, които се интересуват от ранно приемане на решенията на ISEDA. Членовете на Европейската общност на практиката ще участват в най-малко 4 срещи за обмен на знания, ресурси и най-добри практики в областта на превенцията и разследването на домашното насилие. Те също така и ще предоставят на консорциума структурирана обратна връзка относно решенията на ISEDA. С ЕОП ще се проведе нова консултация в контекста на проучването за общи европейски подходи към домашното насилие
и Общността ще бъде мобилизирана по време на дейностите по комуникация и разпространение, за да се осигури възможно най-широк обхват на резултатите от ISEDA, с участието на 10 полицейски органа и 100 органа с политически правомощия.

Искате да станете част от Европейската общност на практиката?