Относно проекта

Проектът ISEDA и неговите цели
Екип

Проектът ISEDA и неговите цели

The ISEDA project (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse) is a Horizon Europe project gathering 15 partners from 9 countries. Its total budget is 3 million €, received from the EU’s Horizon Europe Research and Innovation programme and from the UK Research and Innovation (UKRI) under the UK government’s Horizon Europe funding guarantee. The project aims to combat and eliminate domestic violence by employing an enriched European approach, utilizing modern technological tools and practices and improved multi-sectoral expertise in its activities.

The project will develop a chatbot, which will employ empathetic language and inform victims on ways to get help and assistance (ex. hotline numbers, police or other first responders to de-escalate violent situations). An accompanying integrated data platform will gather court-proof evidence to be used to build a legal case and record trends on the nature, frequency and circumstances of the domestic violence.

A serious game will provide training to primarily police officers through interactive learning. Participants will develop the necessary skills to better assess domestic violence situations, respond accordingly, better assist victims and treat their cases in a just manner.

The ISEDA project will also develop awareness raising campaigns, which integrate expertise gathered by working with victims, as well as education programs, which will focus on sensitizing and engaging students, fostering know-how on deconstructing toxic gender stereotypes and gender-based violence, promoting healthy relationships and zero tolerance to violence.

The perpetrator programmes implemented by the project will serve as a chance for positive change, as they have the potential to significantly increase the quality of life of both victims and perpetrators.

Целите

Основната цел на ISEDA е да
да създава, тества, оценява и разширява иновативни решения срещу домашното насилие и злоупотреба в Европа
.

Екип

ISEDA обединява 4 университета (THK, GCU, TAU, UA), 1 изследователски институт (KEMEA), 5 организации на гражданското общество (WWP, SPAVO, DEMA, CAM, EAVN), 2 частни компании (SSG, EQY) и 3 полицейски служби (HPOL, BPOL, INT).

Кликнете върху логото на картата по-долу, за да научите повече за всеки партньор.

7
Cli

TECHNISCHE HOCHSCHULE KÖLN – THK – Германия

Вид на организацията: Университет

Кратко описание: Техническият университет в Кьолн е университет за технологии, изкуства и науки. Със своето дисциплинарно и културно разнообразие и отвореност, дейностите на TH Köln са насочени към постигане на културни и технологични пробиви с висока обществена значимост. TH Köln тясно сътрудничи с местни, национални и международни партньори и е получила качественият знак „HR Excellence in Research“ от Европейската комисия, което удостоверява, че университетът отговаря на международните стандарти в областта на развитието на човешките ресурси.

Описание на ролята: В проекта участват два департамента от TH Köln: Кьолнската игрова лаборатория (CGL) и Институтът за социално право (ISR). Екипът на CGL, ръководен от проф. Emmanuel Guardiola, е отговорен за координацията на проекта и разработването на сериозна игра, която ще функционира като обучителен инструмент за полицейски служители. Екипът на ISR, ръководен от проф. Сефик Тагай, ще предложи ценния си експертен опит за консултация по правните аспекти и разработването на симулациите.

SOPRA STERIA GROUP – SSG – Франция

Вид на организацията: Частно дружество

Кратко описание: Sopra Steria е европейски технологичен лидер, признат за своите консултантски и дигитални услуги и разработване на софтуер, които помагат на клиентите да осъществят дигитална трансформация, за да получат осезаеми и устойчиви ползи. Тя предлага цялостни решения, които правят големите компании и организации по-конкурентоспособни, като съчетава задълбочени познания за широк спектър от бизнес сектори и иновативни технологии с изцяло съвместен подход. Sopra Steria поставя хората в центъра на всичко, което прави, и се ангажира да се възползва максимално от цифровите технологии, за да изгради положително бъдеще за своите партньори.


Описание на ролята:
Като част от проекта ISEDA, Sopra Steria ще разработи и достави платформа за предоставяне на помощ и подкрепа на основните заинтересовани страни в областта на домашното насилие (жертви, извършители и правоприлагащи органи). По-специално, ще се използва чатбот, за да се отговори на най-важните въпроси в реално време, и ще се разработят инструменти за анализ, за да се разбере развитието на насилието.

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА РАБОТА С ЛИЦА, ИЗВЪРШИЛИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ EV – WWP – Германия/Европа

Вид на организацията: Организация на гражданското общество

Кратко описание: Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие (WWP EN) е чадърна организация, която подкрепя своите членове в предлагането или разработването на отговорна, фокусирана върху жертвите работа с извършители и материали. В тях членуват програми за извършители на престъпления, изследователи, както и служби за подкрепа на жертвите.


Описание на ролята:
Европейската мрежа на WWP ще ръководи цялостното действие за превенция на домашното насилие чрез програми за образование, повишаване на осведомеността и за извършителите. По-специално WWP BG ще насърчава и подкрепя прилагането на програми за извършители на престъпления в партньорските центрове в Гърция, България и Италия като алтернатива на лишаването от свобода и възможност за положителна промяна. Резултатите от тях ще бъдат измерени с помощта на инструментариума IMPACT.

ASSOCIATION FOR THE PREVENTION AND HANDLING OF VIOLENCE IN THE FAMILY – SPAVO – Cyprus

Type of organisation: Civil society organization

Short description: The Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (APHVF/SPAVO) provides services and direct help to people experiencing or exercising domestic violence with the aim to prevent it. APHVF develops awareness raising activities on the social phenomenon of domestic violence in order to inform citizens, but also advises competent authorities, notably regarding shortcomings of legislation and formal procedures, and proposes appropriate suggestions, with the aim to improve related policies.

Role description: In the ISEDA project, SPAVO will be involved in activities aiming to determine the level of development of domestic violence services in the countries participating in the project. The Association will also support the development of the training module for police authorities. SPAVO will further assist in the development of awareness raising campaigns and education programs, in addition to testing and evaluating a perpetrator programme.

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR – TAU – Финландия

Вид на организацията: Университет

Кратко описание: Университетът в Тампере е вторият по големина университет във Финландия и обединява научни изследвания и образование в областта на технологиите, здравеопазването и обществото. Мултидисциплинарната експертиза на университета варира от разбирането на дългите процеси на социална промяна до актуални въпроси за структурата на обществото, обществените институции и ежедневието. Нейната изследователска мисия е да насърчава 1) справедливи, демократични и приобщаващи общества и 2) здраве и благополучие за всички във всички възрасти.

Описание на ролята: Основната роля на TAU в проекта ISEDA е да ръководи разработването на препоръки за политики. Освен това те участват в определянето на обхвата на екосистемите на пилотните обекти и спецификацията на решенията на ISEDA, както и в разработването и прилагането на кампании за повишаване на осведомеността и образователни програми по проекта.

ASOCIACIA DEMETRA SDRUZHENIE – DEMA – България

Вид на организацията: Организация на гражданското общество

Кратко описание: Асоциация Деметра (DEMA) е неправителствена организация, която от 1997 г. предоставя превенция, защита и подкрепа на жертви на насилие, основано на пола.

Описание на ролята: В рамките на проекта ISEDA DEMA ръководи подготовката, изпълнението и оценката на кампаниите за повишаване на осведомеността и образователните програми.

C.A.M CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS– CAM – Italy

Type of organisation: Civil society organization

Short description: CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, established in 2009 and based in Florence, is the first association in Italy offering counselling to men, who perpetrate violence in their intimate relationships. Its mission is the promotion, contrast, intervention and prevention on the issue of violence against women and minors through the implementation of change programmes aimed at men who use violence in their affective relationships.

Role description: CAM’s role in the ISEDA project is to implement and test a perpetrator programme, whose efficacy will then be evaluated with the IMPACT Toolkit. The association will also contribute to project activities on prevention, intervention and campaigns on raising awareness on domestic violence, targeting especially young people.

EVROPAIKO DIKTYO KATA TIS VIAS – EAVN – Гърция

Вид на организацията: Организация на гражданското общество

Кратко описание: Европейската мрежа за борба с насилието (EAVN) е неправителствена организация, създадена в Гърция през 2006 г. EAVN има за цел да предотвратява и да се бори с насилието срещу жени и момичета (насилие от страна на интимния партньор, домашно насилие, сексуално насилие) чрез а) дейности за изграждане на капацитет и обучение на професионалисти, б) дейности за образование и повишаване на осведомеността, насочени към младежите и населението като цяло, в) изследвания, г) предоставяне на цялостна подкрепа и овластяване на жените и лицата, преживели насилие, и д) застъпничество.

Описание на ролята: По време на проекта EAVN ще предоставя своя експертен опит в областта на домашното насилие и ще си сътрудничи тясно с гръцката полиция и други организации за дейностите, които ще се изпълняват в Гърция. EAVN ще подкрепи и оценката на пилотната фаза, както и разработването на Европейска общност на практиката.

HELLENIC POLICE – HPOL – Greece

Type of organisation: Police authority

Short description: HPOL, part of the Ministry of Citizen Protection, is the national Law Enforcement Agency handling cases of domestic violence in Greece through dedicated exclusive units and investigation services working closely with the District Attorney. Police Staff is provided with specialized educational training programs in legislation, communication, psychology and on vulnerable social groups in order to combat domestic violence.

Role description: Based on the know-how gained through handling domestic violence cases, HPOL will provide realistic operational requirements for the technology and innovative methods to be tested during the pilot period of the ISEDA project by selected front-line operational services and experienced police officers. The HPOL official channels of communication and dissemination will also be utilized to raise public awareness on the project training and communication activities.

KENTRO MELETON ASFALEIAS – KEMEA – Гърция

Вид на организацията: Изследователски център

Кратко описание: Центърът за изследвания в областта на сигурността (KEMEA) е научна, консултантска и изследователска структура, чиято цел е провеждането на теоретични и приложни изследвания и предоставянето на консултантски услуги в областта на политиките за сигурност на национално и международно равнище. KEMEA е базирана в Атина и е „мозъчният тръст“ на Министерството за защита на гражданите в областта на вътрешната сигурност и политиките за борба с престъпността.


Описание на ролята:
KEMEA ще участва в определянето на обхвата на екосистемите на домашното насилие в пилотните обекти и последващите територии, както и в подпомагането на разработването и тестването на дейностите в пилотните обекти и иновативните решения за обучение на полицейски служители в Гърция.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ – BPOL – България

Вид на организацията: Полицейски орган

Кратко описание: Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) е национална специализирана оперативна, охранителна и контролна структура за предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления (с изключение на тези, свързани с организирана престъпна дейност), както и за опазване на обществения ред.

Описание на ролята: BPOL е един от активните участници в пилотната фаза на проекта ISEDA. Екипът участва в дейности, свързани с картографирането на активните услуги и интервенции, свързани с актове на домашно насилие в страната, както и с разработването и експерименталното тестване на чатбота на ISEDA. BPOL участва и в създаването и изпробването на интерактивни игри за обучение и обучение на полицейски служители, както и в провеждането на кампания за повишаване на обществената осведоменост.

EUROQUALITY SAS – EQY – Франция

Вид на организацията: Частно дружество

Кратко описание: Еврокачество е компания, специализирана в създаването и управлението на европейски иновативни проекти и проекти за сътрудничество. Те подпомагат организациите, особено в областта на научноизследователската и развойната дейност, като предоставят експертен опит в няколко сектора, включително въпроси, свързани със сигурността и обществото, както и помощ при изпълнението на административни и финансови задачи, комуникация, разпространение и експлоатация.

Описание на ролята: В рамките на проекта ISEDA, Euroquality ръководи разработването на дейности за комуникация и разпространение на информация, но също така подпомага подготовката на кампаниите за повишаване на осведомеността и образователните програми, както и управлението на проекта, административните и финансовите задачи.

DEPARTAMENT D’INTERIOR – GENERALITAT DE CATALUNYA – INT– Spain

Type of organisation: Police authority

Short description: The Department of Interior of the Government of Catalonia participates in the ISEDA project, through its police force: Mossos d’Esquadra, and more specifically the Central Unit of Violence against women, minors, and other vulnerable victims. The office is responsible for the design of the police strategies to tackle the different types of violence against women, minors and other vulnerable people, aiming to prevent and detect them, but also to raise awareness on them and provide protection to victims.

Role description: INT’s role in the ISEDA project consists mainly in providing domestic violence-related crime data, operational definitions of domestic violence and contributing to the specifications of the ISEDA technological solutions. INT will also assist with the scoping of the pilot sites, as well as facilitate the implementation and testing of the police staff training for preventing and combating domestic violence, and the chatbot and data platform.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE – UA – Испания

Вид на организацията: Университет

Кратко описание: Екипът на Университета на Аликанте (UA) е част от Факултета по здравни науки. Той се състои от професори, изследователи и докторанти с опит в областта на общественото здраве, психологията на здравето и социологията. Във връзка с проекта ISEDA основните направления на изследванията на UA са насилието над жени от страна на мъже, социалните неравенства, факторите, определящи достъпа до услуги, свързани с насилието, и подходите със смесени методи.

Описание на ролята: ОА ръководи определянето на обхвата на пилотните обекти и екосистемите на последващите територии, както и осъществяването на фокус групите. Те също така допринасят за определянето на спецификациите за разработването на сериозната игра и чатбота.

ГЛАЗГОУСКИЯТ КАЛЕДОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – GCU – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Вид на организацията: Университет

Кратко описание: Глазгоу Каледонски университет е динамичен, ценности, мулти-културен университет с глобална перспектива, посветена на предоставяне на социални иновации. Под ръководството на д-р Нанси Ломбард от катедрата по социални науки техните изследвания на домашното насилие дават новаторски принос към разбирането на един глобален проблем и имат видимо въздействие, което води до промяна на политиката и инвестиции в програми за равенство между половете.

Описание на ролята: Ролята на GCU включва определяне на обхвата на услугите в Шотландия, изтъкване на съществуващите технологии за докладване на престъпления, обучение и кампании за превенция. Екипът ще подпомогне подпомагането и провеждането на фокус групи с полицията, третия сектор и жертвите, както и създаването на Европейска общност на практиката. Освен това те ще оценят съществуващите най-добри практики и ще създадат инструменти за оценка, както и програми за обучение и повишаване на осведомеността, в допълнение към популяризирането на политическите последици, произтичащи от проекта, и изготвянето на научни документи.

ГЛАЗГОУСКИЯТ КАЛЕДОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - GCU - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Вид на организацията: Университет

Кратко описание: Глазгоу Каледонски университет е динамичен, ценности, мулти-културен университет с глобална перспектива, посветена на предоставяне на социални иновации. Под ръководството на д-р Нанси Ломбард от катедрата по социални науки техните изследвания на домашното насилие дават новаторски принос към разбирането на един глобален проблем и имат видимо въздействие, което води до промяна на политиката и инвестиции в програми за равенство между половете.

Описание на ролята: Ролята на GCU включва определяне на обхвата на услугите в Шотландия, изтъкване на съществуващите технологии за докладване на престъпления, обучение и кампании за превенция. Екипът ще подпомогне подпомагането и провеждането на фокус групи с полицията, третия сектор и жертвите, както и създаването на Европейска общност на практиката. Освен това те ще оценят съществуващите най-добри практики и ще създадат инструменти за оценка, както и програми за обучение и повишаване на осведомеността, в допълнение към популяризирането на политическите последици, произтичащи от проекта, и изготвянето на научни документи.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE - UA - Испания

Вид на организацията: Университет

Кратко описание: Екипът на Университета на Аликанте (UA) е част от Факултета по здравни науки. Той се състои от професори, изследователи и докторанти с опит в областта на общественото здраве, психологията на здравето и социологията. Във връзка с проекта ISEDA основните направления на изследванията на UA са насилието над жени от страна на мъже, социалните неравенства, факторите, определящи достъпа до услуги, свързани с насилието, и подходите със смесени методи.

Описание на ролята: ОА ръководи определянето на обхвата на пилотните обекти и екосистемите на последващите територии, както и осъществяването на фокус групите. Те също така допринасят за определянето на спецификациите за разработването на сериозната игра и чатбота.

DEPARTAMENT D'INTERIOR - GENERALITAT DE CATALUNYA – INT – Spain

Вид на организацията: Полицейски орган


Кратко описание:
Министерството на вътрешните работи на правителството на Каталуния участва в проекта ISEDA чрез своите полицейски сили: Mossos d’Esquadra, и по-конкретно Централното звено за борба с насилието над жени, непълнолетни и други уязвими жертви. Службата отговаря за изготвянето на полицейските стратегии за справяне с различните видове насилие срещу жени, непълнолетни и други уязвими лица, като се стреми да ги предотвратява и разкрива, но също така да повишава осведомеността за тях и да осигурява защита на жертвите.


Описание на ролята:
Ролята на INT в проекта ISEDA се състои основно в предоставянето на данни за престъпления, свързани с домашно насилие, оперативни дефиниции за домашно насилие и принос към спецификациите на технологичните решения на ISEDA. INT ще съдейства и за определянето на обхвата на пилотните обекти, както и ще улесни изпълнението и тестването на обучението на полицейския персонал за превенция и борба с домашното насилие, както и на чатбота и платформата за данни.

EUROQUALITY SAS - EQY - Франция

Вид на организацията: Частно дружество

Кратко описание: Еврокачество е компания, специализирана в създаването и управлението на европейски иновативни проекти и проекти за сътрудничество. Те подпомагат организациите, особено в областта на научноизследователската и развойната дейност, като предоставят експертен опит в няколко сектора, включително въпроси, свързани със сигурността и обществото, както и помощ при изпълнението на административни и финансови задачи, комуникация, разпространение и експлоатация.

Описание на ролята: В рамките на проекта ISEDA, Euroquality ръководи разработването на дейности за комуникация и разпространение на информация, но също така подпомага подготовката на кампаниите за повишаване на осведомеността и образователните програми, както и управлението на проекта, административните и финансовите задачи.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ - BPOL - България

Вид на организацията: Полицейски орган

Кратко описание: Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) е национална специализирана оперативна, охранителна и контролна структура за предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления (с изключение на тези, свързани с организирана престъпна дейност), както и за опазване на обществения ред.

Описание на ролята: BPOL е един от активните участници в пилотната фаза на проекта ISEDA. Екипът участва в дейности, свързани с картографирането на активните услуги и интервенции, свързани с актове на домашно насилие в страната, както и с разработването и експерименталното тестване на чатбота на ISEDA. BPOL участва и в създаването и изпробването на интерактивни игри за обучение и обучение на полицейски служители, както и в провеждането на кампания за повишаване на обществената осведоменост.

KENTRO MELETON ASFALEIAS - KEMEA - Гърция

Вид на организацията: Изследователски център

Кратко описание: Центърът за изследвания в областта на сигурността (KEMEA) е научна, консултантска и изследователска структура, чиято цел е провеждането на теоретични и приложни изследвания и предоставянето на консултантски услуги в областта на политиките за сигурност на национално и международно равнище. KEMEA е базирана в Атина и е „мозъчният тръст“ на Министерството за защита на гражданите в областта на вътрешната сигурност и политиките за борба с престъпността.


Описание на ролята:
KEMEA ще участва в определянето на обхвата на екосистемите на домашното насилие в пилотните обекти и последващите територии, както и в подпомагането на разработването и тестването на дейностите в пилотните обекти и иновативните решения за обучение на полицейски служители в Гърция.

HELLENIC POLICE – HPOL – Greece

Вид на организацията: Полицейски орган


Кратко описание:
HPOL, част от Министерството за защита на гражданите, е националната правоприлагаща агенция, която се занимава със случаи на домашно насилие в Гърция чрез специални ексклузивни звена и служби за разследване, работещи в тясно сътрудничество с окръжния прокурор. На полицейските служители се предоставят специализирани образователни програми за обучение по законодателство, комуникация, психология и уязвими социални групи с цел борба с домашното насилие.


Описание на ролята:
Въз основа на ноу-хау, натрупано при разглеждането на случаи на домашно насилие, HPOL ще предостави реалистични оперативни изисквания за технологията и иновативните методи, които ще бъдат тествани по време на пилотния период на проекта ISEDA от избрани оперативни служби на първа линия и опитни полицейски служители. Официалните канали на HPOL за комуникация и разпространение на информация също ще бъдат използвани за повишаване на обществената осведоменост относно дейностите по обучение и комуникация по проекта.

EVROPAIKO DIKTYO KATA TIS VIAS - EAVN - Гърция

Вид на организацията: Организация на гражданското общество

Кратко описание: Европейската мрежа за борба с насилието (EAVN) е неправителствена организация, създадена в Гърция през 2006 г. EAVN има за цел да предотвратява и да се бори с насилието срещу жени и момичета (насилие от страна на интимния партньор, домашно насилие, сексуално насилие) чрез а) дейности за изграждане на капацитет и обучение на професионалисти, б) дейности за образование и повишаване на осведомеността, насочени към младежите и населението като цяло, в) изследвания, г) предоставяне на цялостна подкрепа и овластяване на жените и лицата, преживели насилие, и д) застъпничество.

Описание на ролята: По време на проекта EAVN ще предоставя своя експертен опит в областта на домашното насилие и ще си сътрудничи тясно с гръцката полиция и други организации за дейностите, които ще се изпълняват в Гърция. EAVN ще подкрепи и оценката на пилотната фаза, както и разработването на Европейска общност на практиката.

C.A.M CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS- CAM - Италия

Type of organisation: Civil society organization

Short description: CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, established in 2009 and based in Florence, is the first association in Italy offering counselling to men, who perpetrate violence in their intimate relationships. Its mission is the promotion, contrast, intervention and prevention on the issue of violence against women and minors through the implementation of change programmes aimed at men who use violence in their affective relationships.

Role description: CAM’s role in the ISEDA project is to implement and test a perpetrator programme, whose efficacy will then be evaluated with the IMPACT Toolkit. The association will also contribute to project activities on prevention, intervention and campaigns on raising awareness on domestic violence, targeting especially young people.

ASOCIACIA DEMETRA SDRUZHENIE - DEMA - България

Вид на организацията: Организация на гражданското общество

Кратко описание: Асоциация Деметра (DEMA) е неправителствена организация, която от 1997 г. предоставя превенция, защита и подкрепа на жертви на насилие, основано на пола.

Описание на ролята: В рамките на проекта ISEDA DEMA ръководи подготовката, изпълнението и оценката на кампаниите за повишаване на осведомеността и образователните програми.

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR - TAU - Финландия

Вид на организацията: Университет

Кратко описание: Университетът в Тампере е вторият по големина университет във Финландия и обединява научни изследвания и образование в областта на технологиите, здравеопазването и обществото. Мултидисциплинарната експертиза на университета варира от разбирането на дългите процеси на социална промяна до актуални въпроси за структурата на обществото, обществените институции и ежедневието. Нейната изследователска мисия е да насърчава 1) справедливи, демократични и приобщаващи общества и 2) здраве и благополучие за всички във всички възрасти.

Описание на ролята: Основната роля на TAU в проекта ISEDA е да ръководи разработването на препоръки за политики. Освен това те участват в определянето на обхвата на екосистемите на пилотните обекти и спецификацията на решенията на ISEDA, както и в разработването и прилагането на кампании за повишаване на осведомеността и образователни програми по проекта.

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В СЕМЕЙСТВОТО - SPAVO - Кипър

Type of organisation: Civil society organization

Short description: The Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (APHVF/SPAVO) provides services and direct help to people experiencing or exercising domestic violence with the aim to prevent it. APHVF develops awareness raising activities on the social phenomenon of domestic violence in order to inform citizens, but also advises competent authorities, notably regarding shortcomings of legislation and formal procedures, and proposes appropriate suggestions, with the aim to improve related policies.

Role description: In the ISEDA project, SPAVO will be involved in activities aiming to determine the level of development of domestic violence services in the countries participating in the project. The Association will also support the development of the training module for police authorities. SPAVO will further assist in the development of awareness raising campaigns and education programs, in addition to testing and evaluating a perpetrator programme.

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА РАБОТА С ЛИЦА, ИЗВЪРШИЛИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ EV - WWP - Германия/Европа

Вид на организацията: Организация на гражданското общество

Кратко описание: Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие (WWP EN) е чадърна организация, която подкрепя своите членове в предлагането или разработването на отговорна, фокусирана върху жертвите работа с извършители и материали. В тях членуват програми за извършители на престъпления, изследователи, както и служби за подкрепа на жертвите.


Описание на ролята:
Европейската мрежа на WWP ще ръководи цялостното действие за превенция на домашното насилие чрез програми за образование, повишаване на осведомеността и за извършителите. По-специално WWP BG ще насърчава и подкрепя прилагането на програми за извършители на престъпления в партньорските центрове в Гърция, България и Италия като алтернатива на лишаването от свобода и възможност за положителна промяна. Резултатите от тях ще бъдат измерени с помощта на инструментариума IMPACT.

SOPRA STERIA GROUP - SSG - Франция

Вид на организацията: Частно дружество

Кратко описание: Sopra Steria е европейски технологичен лидер, признат за своите консултантски и дигитални услуги и разработване на софтуер, които помагат на клиентите да осъществят дигитална трансформация, за да получат осезаеми и устойчиви ползи. Тя предлага цялостни решения, които правят големите компании и организации по-конкурентоспособни, като съчетава задълбочени познания за широк спектър от бизнес сектори и иновативни технологии с изцяло съвместен подход. Sopra Steria поставя хората в центъра на всичко, което прави, и се ангажира да се възползва максимално от цифровите технологии, за да изгради положително бъдеще за своите партньори.


Описание на ролята:
Като част от проекта ISEDA, Sopra Steria ще разработи и достави платформа за предоставяне на помощ и подкрепа на основните заинтересовани страни в областта на домашното насилие (жертви, извършители и правоприлагащи органи). По-специално, ще се използва чатбот, за да се отговори на най-важните въпроси в реално време, и ще се разработят инструменти за анализ, за да се разбере развитието на насилието.

TECHNISCHE HOCHSCHULE KÖLN - THK - Германия

Вид на организацията: Университет

Кратко описание: Техническият университет в Кьолн е университет за технологии, изкуства и науки. Със своето дисциплинарно и културно разнообразие и отвореност, дейностите на TH Köln са насочени към постигане на културни и технологични пробиви с висока обществена значимост. TH Köln тясно сътрудничи с местни, национални и международни партньори и е получила качественият знак „HR Excellence in Research“ от Европейската комисия, което удостоверява, че университетът отговаря на международните стандарти в областта на развитието на човешките ресурси.

Описание на ролята: В проекта участват два департамента от TH Köln: Кьолнската игрова лаборатория (CGL) и Институтът за социално право (ISR). Екипът на CGL, ръководен от проф. Emmanuel Guardiola, е отговорен за координацията на проекта и разработването на сериозна игра, която ще функционира като обучителен инструмент за полицейски служители. Екипът на ISR, ръководен от проф. Сефик Тагай, ще предложи ценния си експертен опит за консултация по правните аспекти и разработването на симулациите.